:نام تجاري شركت مهر دارو :نام
دارو ( توليد ) :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج - انتهاي خ. بيست و سوم - پ. 7
5-44543320
:صندوق پستي 44543331
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
:پست الکترونيک :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات