:نام تجاري تجهيزات سنجش :نام
آزمايشگاهي (لوازم و تجهيزات) :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
اصفهان - خ. خرم - سه راه صمديه - ك. 1 - پ. 4
(031)33369396, 33375625
:صندوق پستي (031)33376975
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
info@tajhizatsanjesh.com :پست الکترونيک www.tajhizatsanjesh.com :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات
توليدکننده تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي (دستگاههاي فتومتر، بيلي روبين متر، اتوآنالايزر بيوشيمي و ...)