:نام تجاري فام راه بستر :نام
بتن – پيش تنيده و پس تنيده :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
م. ونك - خ. عباسپور - پ. 29
4-88773142
:صندوق پستي 88644279
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
جاده قديم قم - شهرك صنعتي شمس آباد - بلوار نخلستان - قطعه 274 و 275
56230030
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
info@famrah.com :پست الکترونيک www.famrah.com :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات