:نام تجاري بنياد بتن ايران :نام
ماسه و شن / بتن - بتن آماده :فعالیت
--------------------- دفتر مرکزي ---------------------
م. ونك - خ. گاندي - ك. 17 - پ. 22
88772979
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
------------------------ کارخانه ------------------------
:صندوق پستي
:آدرس
:تـلفـن
:فاکس
---------------------------------------------------------
info@bonyadbeton.com :پست الکترونيک www.bonyadbeton.com :سايت اينترنت

تکمیل / اصلاح اطلاعات